» Humán, Idegen nyelvi munkaközösség

Humán, Idegen nyelvi munkaközösség

“Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk.  Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.” 

/Rudolf Steiner/

   A munkaközösség tagjai: a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet, a hon- és népismeretet, az erkölcstant, a rajz és vizuális kultúrát, az ének-zenét, a könyvtári ismereteket tanító szaktanárok. Az anyanyelvi nevelés terén célunk, hogy korszerű nyelvi ismereteket közvetítve alkalmassá tegyük tanítványainkat az előttük álló feladatok teljesítésére.  A három művészeti ág, az irodalom, a zene és a képzőművészet összekapcsolásával művészeti nevelésünk hatékonyságát kívántuk fokozni. Tanítványainkat együttes erővel a szépet és a jót felismerő, értékként elfogadó, gyönyörködni tudó, az alkotásban örömét lelő emberré próbáljuk formálni. Közös munkánkat azonos célok érdekében összehangoltan, egymást segítve végezzük.

          A tanórákon mindannyiunk feladata többek közt anyanyelvünk tudatos és igényes használatának ösztönzése, az információs és kommunikációs kultúra közvetítése, az esztétikai, morális, kulturális értékek befogadására irányuló képességek kialakítása, az ön- és emberismeret, az empátia, a képzelet, a kreativitás, a kritikai gondolkodás fejlesztése.  Mivel a szövegértés minden tanulás feltétele, nagy fontosságot tulajdonítunk a szövegértő olvasás (megértés, értelmezés és reflektálás) fejlesztésének. Ezért ötödik és hatodik évfolyamon heti egy nyelvtanórát csak ennek az alapképességnek a rendszeres, folyamatos fejlesztésére fordítunk.

Helyi pedagógiai programunkban kiemelt feladatként szerepel szűkebb hazánk, Vas megye irodalmi kultúrájának megismerése, megőrzése, tisztelete. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék a régiónkhoz szorosan kapcsolódó írók, költők életét, munkásságát és művészetét. Sokrétű, színes, változatos a tanórákon kívüli tevékenységeket is szervezünk és kínálunk a tanulóinknak. A felzárkóztató és a fejlesztő foglalkozásainkon a rászoruló tanulóink kapnak segítséget hiányosságaik pótlására, gyakorlásra. Segítjük tehetségeink kibontakozását is. Érdeklődő tanítványaink szakkörökön, tehetséggondozó körökben gyarapíthatják ismereteiket. Iskolai versenyeinken /vers- és prózamondó verseny, szépolvasási verseny, helyesírási verseny/ mérik össze tudásukat. „Az évfolyam legjobb helyesírója” és „Az évfolyam legszebben olvasója” címért minden évben versenyeznek diákjaink. Házi versenyeink legjobbjai a városi, megyei, országos, versenyek és pályázatok állandó résztvevői. A középiskolába indulók magyarból középiskolai előkészítő foglalkozáson vehetnek részt.

Színház-, hangverseny-látogatásokat, rendhagyó irodalomórákat, vetélkedőket, kiállításokat szervezünk. Minden iskolai megmozdulás természetes velejárója az irodalmi-zenei összeállítás és a dekoráció elkészítése, amelyeket igyekszünk a tanulók bevonásával és közreműködésével szervezni. A történelem tantárgyat ötödik-nyolcadik évfolyamon heti két órában tanulják a diákok. A tanórai munkát délutáni foglalkozásaink, tehetséggondozó körünk is kiegészíti, ezek egyaránt a tanulók ismertszerzését, a megszerzett tudás elmélyítést, és a múltunk iránti érkelődés felkeltését szolgálják.

Ötödik-hatodik évfolyamon nagy hangsúlyt fektetünk a játékos ismeretszerzésre, ezzel is motiválva a tanulókat a történelem megismerésére. Hetedik-nyolcadik évfolyamon egyre nagyobb teret kap a forráselemzés, a törvények feldolgozása, értelmezése, a komplexebb történelmi folyamatok összefüggéseinek vizsgálata. A tanulók önálló ismeretszerezési képességét gyűjtőmunkákkal és házi dolgozatokkal segítjük, a kommunikációs képesség kialakítását a kiselőadások, bemutatók szolgálják. A történelemórák nagy része interaktív táblával ellátott teremben zajlik, ahol a digitális technika segítségével különleges vizuális élménnyé válik a tanulás. Összetett folyamatokat tudunk így megjeleníteni térben és időben, még átláthatóbbá téve ezzel a múltbéli folyamatokat. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, valamint a helytörténet elsajátítására is. Rendhagyó történelemóráinkon a környező múzeumok időszaki és állandó kiállításainak megtekintése mellett, meghívott előadók is segítik a tanulók ismeretszerzését.

Hagyománnyá vált iskolai programjaink:

Szeptember 30-án, a magyar népmese napján a tanítói munkaközösséggel közösen szervezünk könyvtári rendezvényeket: mesemondó versenyt, mesevetélkedőt, mesefelolvasást az 1-4. osztályos kisdiákoknak.

 • A könyvtári hónap keretében színes könyvtári programok várják a gyerekeket. Rendszeres résztvevői vagyunk a városi rendezvényeknek.
 • Október 6-án, az aradi vértanúk emléke előtt ünnepi megemlékezéssel tisztelgünk.
 • A városi Szent Márton-hét programsorozatához kapcsolódva minden esztendőben új, színes programmal várjuk a diákokat.
 • Iskolai vers- és prózamondó verseny, helyesírási és szépolvasási verseny szervezésével adunk lehetőséget a tehetséges diákjainknak.
 • Karácsonyi hangverseny keretében ajándékműsorral kedveskedünk a szülőknek.
 • Iskolai műsorokkal készülünk a nemzeti ünnepeinkre (október 23-a, március 15-e)
 • Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját.
 • Április 2-án könyvtári vetélkedővel tesszük emlékezetessé Andersen születésnapját, a gyermekkönyvek nemzetközi ünnepét
 • Április 11-én költészet napi programokat szervezünk
 • A nyolcadik évfolyamos diákokkal megemlékezünk a diktatúrák és a holokauszt áldozatairól.
 • A hősök emléknapján műsorral tisztelgünk az áldozatok emléke előtt.
 • Játékos háziversenyre is invitáljuk a diákokat az adott esztendő jeles évfordulójához kapcsolódóan
 • Városi  szintű rendezvényünk a már hagyományossá vált kétfordulós lakóhely-történeti vetélkedő
 • Június elején megemlékezünk a nemzeti összetartozás napjáról.
 • A tanév utolsó napján a hagyományos „Kicsengetés” keretében búcsúztatjuk végzős diákjainkat.

                                          

      Intézményünk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kapott az idegen nyelvek oktatása, amelyre a növekvő társadalmi igény és iskolánk hagyománya egyaránt kötelezett bennünket.

      Jelenleg 1. évfolyamtól tanítjuk az idegen nyelveket. A 7-8. évfolyamon tanulóink második idegen nyelvet választhatnak.   A 2009/2010. tanévtől indult két tanítási nyelvű osztályainkban magyar, ill. német  nyelven folyik az oktatás. Heti öt órában játékosan, életkoruknak megfelelő módszerekkel,   csoportokban, nyelvi  környezetet biztosítva   tanulják a gyerekek a német nyelvet. A nyelvi készségek fejlesztését anyanyelvi lektor segíti. A kisiskolások németül tanulják  a rajz és a technika tantárgyat, a testnevelés órák vezetése is német nyelven folyik.

A német nyelven tanított tantárgyak a felsőbb osztályokban változnak. Az 5-6. évfolyamon a történelmet, az ének-zenét és a célnyelvi civilizáció tantárgyakat tanulják német nyelven, a 7-8. évfolyamon a matematika, az informatika és a célnyelvi civilizáció tantárgyakat.

Nyelvtanításunk célja olyan nyelvi készségek, kompetenciák kialakítása, amelyek képessé teszik a tanulókat a használható nyelvtudás megszerzésére.  Az idegen nyelvek tanítása során  egyaránt fontosnak tarjuk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is.

Szép eredményeket értek el tanulóink városi, megyei szintű versenyeken. A város német tagozatos 6. osztályainak meghirdetett „Lerne gerne Deutsch” német nyelvi versenyen iskolánk csapatai több alkalommal 1. ill. 3. helyezést nyertek. Németország – Ausztria-Svájc országismereti versenyen, és a Goethe Intézet által rendezett versenyen is álltak csapataink a dobogó 1. 2. és 3. fokán.

Több alkalommal bejutottak tanulóink az országos tanulmányi verseny döntőjébe német nyelvből, ahol két alkalommal 1. helyezést valamint 3.  13. 14. ill. 18. helyezést értek  el.

Kilencedik éve Internetes német nyelvi játékos versenyt hirdetünk a város, ill. a városkörnyék 7-8. osztályos tanulóinak. A verseny témáját  az aktuális jubileumok, vagy valamilyen érdekes téma adja, így pl. Mozart, ill. Liszt év, Grimm évforduló, Németország újraegyesítése, Európai Unió stb.

A kulturális bemutatókon rendszeresen szerepelnek tanulóink német, angol nyelvű dalokkal, versekkel, jelenetekkel.

Munkaközösségünk az iskola nemzetközi projektjeiben is aktívan részt vesz.

Az elmúlt évek kiemelt projektjei:

 • Az 1992-93. tanévben ausztriai, oberwarti Hauptschule: „Aus Nachbarn werden Freunde” egyéves iskolaprojekt
 • A 2006-2007. tanévben Comenius 1 iskolaegyüttműködési projekt. Partnereink: Ausztria (Europäische Mittelschule,  Oberwart), Egyesült Királyság      (London, St. Joseph Chatolic Junior scool )
 • 2008-2010. tanévekben Comenius 1 iskolaegyüttműködési projekt.  Partnereink: Ausztria (Europäische Mittelschule, Oberwart), Egyesült Királyság (St.Joseph Chatolic Junior scool London)  Norvégia (Larvik)
 • 2011-2013. tanévekben Comenius iskolaegyüttműködési projektben partnereink voltak:  Ausztria, (Europäische Mittelschule, Oberwart),  Egyesült Királyság (St.Joseph Chatolic Junior scool London),  Norvégia (Larvik)  , valamint török és görög iskolák.
 • Nyelvtanulási projekt:      Az oberwarti EMS iskolában tölthetnek 7. osztályos tanulóink a tanév során néhány tanítási napot, az oberwarti tanulók pedig a Désiben. Tanulóink a német nyelvet, az oberwarti diákokok pedig a magyart gyakorolják.

A déli városrészen hagyományt teremtve indítottuk útjára a Márton napi lampionos felvonulást, a német nyelvterületen honos gyermekszokás szerint.

Minden évben szervezünk tanulóinknak egyhetes intenzív nyelvtanulási és országismereti programot Ausztriába ill. Németországba. A „nyelvi- és élményhét”eddigi állomásai:

Salzkammergut, Turnersee, Hochkar, Passau, Baden, Tittling, Waldkirchen Bregenz.

 „Nyelvi- és élményhét”

Az iskolai kereteken belül történő nyelvtanulást a hatékonyság érdekében tanórán kívüli nyelvi hatásokkal is igyekszünk kiegészíteni. Diákjaink számára külföldi nyelvi programokat is szervezünk.

A „Nyelvi- és élményhét ” nevet adtuk a programnak, hiszen a nyelvtanulás mellett egy kicsit kinyílik a világ, nagyon sok szépet és érdekeset látnak a gyerekek, gyönyörű tájakat, nevezetességeket csodálhatnak meg.

Az egyhetes program céljául tűztük ki a beszédértés és a beszédkészség fejlesztését autentikus környezetben, a szókincs fejlesztését, különös tekintettel a beszélt nyelvre, valamint az ország- ismereti tudnivalók bővítését.

A résztvevő tanulókat nyelvtudásuk szintje szerint 10-15 fős csoportokba osztjuk. A csoportok nyelvtanulási ill. egyéb feladatiért 1-1 nyelvszakos kolléga a felelős, aki a csoportok előkészítésével már az indulás előtt foglalkozik. Az előkészítő munka során munkalapokat, szókincsgyűjteményeket állítunk össze, mindig az aktuális helyszínnek és témaköröknek megfelelően.

Minden helyszínről sok élménnyel és óriási lelkesedéssel érkeznek haza tanulóink.

A sok-sok fényképből, összegyűjtött anyagból tablókat, albumokat készítünk, ezeket, valamint a videofelvételeket a szülőknek és az érdeklődőknek bemutatjuk.

Ezek az utak tapasztalataink szerint nagyon pozitívan befolyásolják a tanulók nyelvtanulási kedvét.

                                                                                                                                     Horváthné Tóth Ágnes

 

 • Csengetési Rend

 • Naptár

  2019. szeptember
  h k s c p s v
  « Júl    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • Alapítványunk