Étkeztetés

414399-PEU24B-682 (2)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az étkezési térítési díj KÉSZPÉNZBEN történő beszedését a koronavírus járvány újbóli terjedésének megelőzése érdekében 2020.09.01-től szüneteltetjük az intézményben!

Fizetési lehetőségek:

 • átutalással a 10918001-00000129-17550062 bankszámlaszámra
 • készpénzben az Unicredit bankban a fenti számlaszámra

(a közlemény rovatba a gyermek nevét és osztályát szíveskedjen beírni)

Amennyiben utalással nem tudja megoldani a térítési díj befizetését, akkor a Nádasdy Ferenc utca 4. szám alatti irodánkban az alábbi napokon biztosítunk lehetőséget készpénzes fizetésre:

 • 2021. február 9.   7.30 – 15.00 óráig
 • 2021. február 16.  7.30 – 15.00 óráig

Pótbefizetés:

 • 2021. február 22.  7.30 – 15.00 óráig

A fent megadott napokon kívül irodánkban nincs személyes ügyfélfogadás!

Védőmaszk használata kötelező és kérjük, hogy az ügyintézőkön kívül egyidejűleg csak 1 fő tartózkodjon irodánkban! Felmerült kérdés esetén, kérjük keresse ügyintézőnket, a 06 20 503-6414 telefonszámon.

Megértésüket köszönjük!

Szombathelyi Köznevelési GAMESZ, Étkeztetési csoportja

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2020/21. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség!

Tájékoztatom, hogy a jelenleg érvényben lévő általános iskolai étkezési díjak az alábbiak:

100%-os

NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag):  

 • ebéd                    415 Ft/adag
 • tízórai                  145 Ft/adag
 • uzsonna              145 Ft/adag

DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag):        

 • ebéd                     495 Ft/adag
 • tízórai                  180 Ft/adag
 • uzsonna               180 Ft/adag

50%-os

NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag):     

 • ebéd                     210Ft/adag
 • tízórai                     70 Ft/adag
 • uzsonna                 70 Ft/adag

DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag):        

 • ebéd                   250Ft/adag
 • tízórai                   90 Ft/adag
 • uzsonna                90 Ft/adag

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.

 Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:

 • készpénzzel: havonta 2 alkalommal az iskolában az előre közölt időpontokban, ezen kívül munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig – a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Szombathely Nádasdy F. u. 4. szám alatti irodájában,
 • átutalással: a 10918001-00000129-17550062 számú bankszámlára. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló oktatási azonosító számát, nevét, osztályát, és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu honlapon tájékoztatást adunk. A térítési díj összegéről e-mailben értesítést kaphatnak. Ehhez szükségünk van adataik megadására, kérjük pontosan töltse ki a mellékelt nyilatkozatot!

Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 20-ig esedékes, kivéve a tanév kezdetét megelőző hónap, akkor augusztus 24.!!!

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére tekintettel – betartani szíveskedjék!

Az étkezés   lemondása tárgynapot megelőző tanítási napon 08:30 óráig lehetséges. A lemondást   a 06/20/503 6414 telefonszámon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában; vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és lemondani kívánt napjainak megjelölésével. A lemondást ezeknek az adatoknak megadásával, ill. a felsorolt lehetőségeken áll módunkban elfogadni! Az igénybevett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést felső tagozaton ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat. Hiányzás, étkezés lemondás esetén az étkezési jegyet vissza kell adni! Az alsó tagozatosok az osztályfőnöknek ill. a konyhára leadott névsor alapján vehetik igénybe az étkezést.

Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles az alábbiak figyelembevételével:

 1. a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vétel esetén 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
 2. b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
 3. c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy sajátos nevelési igényű tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

 A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2020. őszétől 100%, illetve 50%-os kedvezményre lesz jogosult, legkésőbb az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési díjat szedő dolgozó részére a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:                     

 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;
 • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;
 • 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b) -d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév elején benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnésaz étkezési díjat szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ, az Adatkezelési tájékoztató a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található. A nyilatkozatok, igazolások e-mailben is visszaküldhetők az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre.

Köszönöm együttműködését!

 

Szombathely, 2020. április 6.                                                                   

Imréné Erényi Katalin s.k.

a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója

 

Leadási határidő: 2020. június 15.                        

Nemleges nyilatkozatot is kérjük visszaküldeni!

Letöltés: