Humán, Idegen nyelvi munkaközösség

    
Az összevont munkaközösség tagjai: a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet, a hon- és népismeretet, az erkölcstant, a vizuális kultúrát, az ének-zenét, a könyvtári ismereteket és az idegen nyelveket tanító szaktanárok.

   Közös célunk az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka, a további tanulmányokhoz szükséges és a mindennapi életben használható tudás átadása. Fontos, hogy megalapozzuk diákjaink viszonyát anyanyelvünkhöz, nemzeti kultúránkhoz, népünk múltjához. Célunk a leghatékonyabb módszerek és munkaformák alkalmazása a tanulók motiválása, közös gondolkozásra, cselekvésre ösztönzése érdekében.

A legfontosabb feladataink:

 • Mind a hangos, mind a néma értő olvasás fejlesztése, ezzel együtt a szövegértési- és szövegalkotási képesség fejlesztése.
 • A helyesírás fejlesztése, állandó, következetes javítása.
 • Az igényes, esztétikus írásbeli munka megkövetelése és rendszeres ellenőrzése.
 • A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése.
 • Az előző évi eredmények ismeretében folyamatos felkészülés az országos kompetenciamérésre.
 • A alsós és a felsős tananyag összehangolása, az átmenet megkönnyítése.
 • A tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, ellenőrzése, a hiányok pótlása.
 • A lemorzsolódás csökkentése, felzárkóztatás és tehetséggondozás.
 • A kulcskompetenciák és a tantárgyi koncentráció fejlesztése.
 • A nyelvoktatás hatékonyságának javítása és az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése.
 • A helyes emberi magatartásra nevelés.

 

A humán terület bemutatása

   Tanítványainkat együttes erővel a szépet és a jót felismerő, értékként elfogadó, gyönyörködni tudó, az alkotásban örömét lelő emberré kívánjuk formálni. Közös munkánkat azonos célok érdekében összehangoltan, egymást segítve végezzük.

     Az anyanyelvi nevelés terén célunk, hogy korszerű nyelvi ismereteket közvetítve alkalmassá tegyük tanítványainkat az előttük álló feladatok teljesítésére. A tanórákon mindannyiunk feladata anyanyelvünk tudatos és igényes használatának ösztönzése.  Mivel a szövegértés minden tanulás feltétele, nagy fontosságot tulajdonítunk a szövegértő olvasás (megértés, értelmezés és reflektálás) fejlesztésének. Ezért ötödik és hatodik évfolyamon heti egy nyelvtanórát csak ennek az alapképességnek a rendszeres, folyamatos fejlesztésére fordítunk.

   Az irodalmi nevelésünk célja, hogy az irodalmat, mint a művészetek egyik ágát, a tanulókkal megismertesse, megértesse, számukra „testközelbe” hozza, valamint a nyelvi megformáltság tudatosítása révén a szóbeli és írásbeli kifejezőképességüket formálja. Központi feladata, hogy ezt a megszerzett tudást az értő és igényes olvasás szolgálatába állítsa. Helyi pedagógiai programunkban kiemelt feladatként szerepel szűkebb hazánk, Vas megye irodalmi kultúrájának megismerése, megőrzése, tisztelete. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék a régiónkhoz szorosan kapcsolódó írók, költők életét, munkásságát és művészetét.

   Tanórákon kívül is színes, változatos tevékenységeket szervezünk és kínálunk a tanulóinknak. A felzárkóztató és a fejlesztő foglalkozásainkon a rászoruló tanulóink kapnak segítséget hiányosságaik pótlására, gyakorlásra. Segítjük tehetségeink kibontakozását is. Érdeklődő tanítványaink szakkörökön, tehetséggondozó körökben gyarapíthatják ismereteiket, iskolai versenyeken mérik össze tudásukat. „Az évfolyam legjobb helyesírója” és „Az évfolyam legszebben olvasója” címért minden évben versenyeznek diákjaink. Legjobbjaink a városi, megyei, országos versenyek és pályázatok állandó résztvevői. (Bolyai anyanyelvi csapatverseny, Arany János magyarverseny, Szép magyar beszéd szépkiejtési verseny, szavalóversenyek stb.) A középiskolába indulók magyarból középiskolai előkészítő foglalkozáson vehetnek részt. Színház- és hangverseny-látogatásokat, rendhagyó irodalomórákat, vetélkedőket, kiállításokat szervezünk. Minden iskolai megmozdulás természetes velejárója az irodalmi-zenei összeállítás és a dekoráció elkészítése, amelyeket igyekszünk a tanulók bevonásával és közreműködésével szervezni.

   A történelem tantárgyat heti két órában tanulják a diákok. Ötödik-hatodik évfolyamon nagy hangsúlyt fektetünk a játékos ismeretszerzésre, ezzel is motiválva a tanulókat a történelem megismerésére. Hetedik-nyolcadik évfolyamon egyre nagyobb teret kap a forráselemzés, a törvények feldolgozása, értelmezése, a komplex történelmi folyamatok összefüggéseinek vizsgálata. A tanulók önálló ismeretszerző képességét gyűjtőmunkákkal és házi dolgozatokkal segítjük, a kommunikációs képesség kialakítását a kiselőadások, bemutatók szolgálják. A digitális technika segítségével különleges vizuális élménnyé válik a tanulás: összetett folyamatokat tudunk megjeleníteni térben és időben, még átláthatóbbá téve ezzel a múltbéli folyamatokat. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, valamint a helytörténet elsajátítására is. Rendhagyó történelemóráinkon a közeli múzeumok időszaki és állandó kiállításainak megtekintése mellett, meghívott előadók is segítik a tanulók ismeretszerzését.

   Az ének-zene órák kiemelt feladata, hogy a tanulókat nyitottá tegye az zenei élmények befogadására. Célunk az éneklési kedv, az énekbátorság fejlesztése, szinten tartása, a magyar népzene megszerettetése, a népzene megjelenésének felfedeztetése a médiában. Kiemelten fontosnak tartjuk a zenei ízlés formálását, a zenei értékítélet fejlesztését. Ezt a klasszikus művek hallgatásával és megszerettetésével kívánjuk elérni. Fontos feladatunk a megszerzett zenei készségek, képességek folyamatos fejlesztése. Az együttes zenéléssel és az énekléssel közös élményt kívánunk nyújtani, az énekkari munka megszerettetésére törekszünk. A befogadói kompetenciák fejlesztéséhez élő zenehallgatási lehetőséget is biztosítunk tanulóinknak. Az Országos Filharmónia ifjúsági hangversenysorozatának előadásai nagy tetszést arattak az elmúlt években a tanulók körében.

   A hon- és népismeret tantárgy tananyaga népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyomány gazdagságát tartalmazza. Célunk a tanulókkal felfedeztetni, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Ismerjék fel, hogy az emberiség évezredek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb, és éppen ezért a legfontosabb mindennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárháza. A tantárgy alapozza meg a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny hazaszeretetet.

   Az etika oktatása a tanuló közösséghez való viszonyának alakítását, értékrendjének, normarendszerének, gondolkodásának és viselkedésének fejlesztését szolgálja. Fontos feladatunk a személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák, valamint a véleményalkotás és a vitakultúra fejlesztése.

   A vizuális kultúra tanításának célja a tanulók vizuális látásmódjának, kreativitásának és képi kifejezőkészségének fejlesztése, a vizuális kultúra szókincsének ismerete és használata a tanítási órákon, a mindennapi kommunikációban. Fontos feladatunk az eligazodás segítése medializált világunkban, a kritikai gondolkodás gyakoroltatása tanórai helyzetekben, a multikulturalizmus szemléletmódjának elfogadására, az idegen kultúrák megismerésére és tiszteletére való nevelés.

   A könyvtárhasználat tanításának a feladata a tanulók felkészítése az információszerzés kibővült lehetőségeinek felhasználására a tanulásban és a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és folyamatos értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja.

Hagyományos programjaink:

 • Szeptember 30-án, a magyar népmese napján a tanítói munkaközösséggel közösen szervezünk könyvtári rendezvényeket: mesemondó versenyt, mesevetélkedőt, mesefelolvasást az 1-4. osztályos kisdiákoknak.
 • A könyvtári hónap keretében színes könyvtári programok várják a gyerekeket. Rendszeres résztvevői vagyunk a városi rendezvényeknek.
 • Október 6-án, az aradi vértanúk emléke előtt ünnepi megemlékezéssel tisztelgünk.
 • A városi Szent Márton-hét programsorozatához kapcsolódva minden esztendőben új, színes programmal várjuk a diákokat.
 • Karácsonyi hangverseny keretében ajándékműsorral kedveskedünk a szülőknek.
 • Méltó megemlékezéssel tisztelgünk a nemzeti ünnepeinken (október 23-a, március 15-e)
 • Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját.
 • Április 2-án könyvtári vetélkedővel tesszük emlékezetessé Andersen születésnapját, a gyermekkönyvek nemzetközi ünnepét
 • Április 11-én költészet napi programokra várjuk a gyerekeket és a kollégákat.
 • A nyolcadik évfolyamos diákokkal megemlékezünk a diktatúrák és a holokauszt áldozatairól.
 • A hősök emléknapján műsorral tisztelgünk az áldozatok emléke előtt.
 • Játékos programokat szervezünk az adott esztendő jeles évfordulóihoz.
 • Június elején megemlékezünk a nemzeti összetartozás napjáról.
 • A tanév utolsó napján a hagyományos „Kicsengetés” keretében búcsúztatjuk végzős diákjainkat.

Az idegen nyelvi képzés rendszere

Intézményünk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kapott az idegen nyelvek oktatása, amelyre a növekvő társadalmi igény és iskolánk hagyománya egyaránt kötelezett bennünket

Német nyelv

      Az 1. évfolyamtól tanítjuk az idegen nyelveket. A 2009/2010. tanévtől indult két tanítási nyelvű osztályainkban magyar, ill. német  nyelven folyik az oktatás. Heti öt órában játékosan, életkoruknak megfelelő módszerekkel, csoportokban, nyelvi  környezetet biztosítva tanulják a gyerekek a német nyelvet. A 2- 4. évfolyamosok németül tanulják  a rajz és a technika tantárgyat, a testnevelés órák vezetése is német nyelven folyik.  Az 5-6. évfolyamon a természetismeretet, az ének-zenét és a célnyelvi civilizáció tantárgyakat tanulják német nyelven, a 7-8. évfolyamon pedig a földrajz, az informatika és a célnyelvi civilizáció tantárgyakat.

   Nyelvtanításunk célja olyan nyelvi készségek, kompetenciák kialakítása, amelyek képessé teszik a tanulókat a használható nyelvtudás megszerzésére.  Az idegen nyelvek tanítása során  egyaránt fontosnak tarjuk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is.

   Szép eredményeket értek el tanulóink városi, megyei szintű versenyeken. A város német tagozatos 6. osztályainak meghirdetett „Lerne gerne Deutsch” német nyelvi versenyen iskolánk csapatai több alkalommal 1. ill. 3. helyezést nyertek. A Németország – Ausztria – Svájc országismereti versenyen és a Goethe Intézet által rendezett versenyen is álltak csapataink a dobogó 1., 2. és 3. fokán. Több alkalommal bejutottak tanulóink az országos tanulmányi verseny döntőjébe német nyelvből.

   A déli városrészen hagyományt teremtve indítottuk útjára a Márton napi lampionos felvonulást, a német nyelvterületen honos gyermekszokás szerint.

    Az iskolai kereteken belül történő nyelvtanulást a hatékonyság érdekében tanórán kívüli nyelvi hatásokkal is igyekszünk kiegészíteni. A „Nyelvi élménynap ” nevet adtuk a programnak, hiszen a nyelvtanulás mellett egy kicsit kinyílik a világ, nagyon sok szépet és érdekeset látnak a gyerekek, gyönyörű tájakat, nevezetességeket csodálhatnak meg. A tavalyi tanévben Bécsbe utazhattak tanulóink, idén pedig Fraknó várába, Mödling városába és a Myra vízeséshez látogathatnak el. Minden helyszínről sok élménnyel és óriási lelkesedéssel érkeznek haza tanulóink. A sok-sok fényképből, összegyűjtött anyagból tablókat, albumokat készítünk, ezeket, valamint a videofelvételeket a szülők az iskola honlapján megtekinthetik.

Ezek az utak tapasztalataink szerint nagyon pozitívan befolyásolják a tanulók nyelvtanulási kedvét.

   A csökkenő gyereklétszám és az anyanyelvi lektor hiánya miatt a két tanítási nyelvű oktatás sajnos kifutóban van. Az első évfolyamot a 2018/ 2019-es tanévben kezdő tanulók már nem a két tanítási nyelvű oktatás keretein belül, hanem nyelvi tagozatos osztályként heti 3 órában tanulják majd a német nyelvet.

Angol nyelv

    Fő célunk a kommunikatív nyelvtanítás, melynek lényege, hogy a tanulók bármely szituációban feltalálják magukat, és merjenek kommunikálni. Fontos, hogy gyakorlatban alkalmazható aktív tudást szerezzenek passzív tudás helyett. Iskolánkban az első osztálytól angol nyelvet tanulnak a normál tantervű osztályba járó tanulók. Első és második évfolyamon heti egy órában játékos formában ismerkednek az angol nyelvvel: megtanulnak köszönni, bemutatkozni, megismerik a számokat 1-10-ig, színeket, gyümölcsöket, állatokat, valamint a családdal és környezetünkkel kapcsolatos dolgok angol nevét. A harmadik évfolyamon már heti két órában tanulják a nyelvet, az első két évben tanult témakörök szókincsét folyamatosan bővítve. A negyedik évfolyamtól kezdve heti három angolóra szerepel az órarendben. Negyedik osztályban még mindig fontos szerepet játszik a játékos tanulás, de itt már a nyelvtan is a tananyag része. Az általunk használt tankönyvek ismeretanyaga egymásra épül, és a mindennapi szituációkban hasznosítható tudást nyújt.

   Intézményünkben lehetőséget biztosítunk a két tanítási nyelvű osztályokban jól teljesítő diákok számára 7. évfolyamtól az angol mint második idegen nyelv tanulására. Természetesen a tanulók betekintést nyernek az angolszász kultúra világába is, mely szintén a tananyag része. Minden évben megünnepeljük Halloweent: az alsó évfolyamokon kézműves foglalkozással, felsőben játékos rejtvényekkel, jelmezes összejövetellel idézzük meg a Halloween hangulatát. Megfelelő létszám esetén lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a gyerekek anyanyelvi környezetben próbálhassák ki a megszerzett angoltudásukat. Többféle úti cél és utazási mód közül választhatnak, hogy felfedezzék az Egyesült Királyság részeit.

         Olasz nyelv                                                                                                            

Az érdeklődő tanulók az olasz nyelvi és művészeti szakkör keretein belül ismerkedhetnek meg az olasz nyelv és kultúra alapvető ismereteivel (7-8. évfolyamon kezdő nyelvtanfolyam), illetve az itáliai képzőművészet nagy korszakaival.

 

Szombathely, 2019. szeptember

 

Tóthné H. Hedvig (munkaközösség-vezető)